راهکار هوشمندی مالی بصیر | Basir Financial Intelligence

راهکار هوشمندی مالی بصیر | Basir Financial Intelligence

راهکار هوشمندی مالی بصیر (Basir Financial Intelligence) بعنوان یکی از 4 راهکار هوشمندی رقابتی، تمرکز بر تحلیل داده های رسمی مالی از منابع معتبر براساس استخراج بصیرت از داده های خام دارد. صورت های مالی نهادهای پولی کشور در برگیرنده داده های ارزشمندی است که دانش و بصیرت در آنها نهفته است و دانشمندان داده در اندیش سیستم با تکیه بر توانایی خود اقدام به استخراج بصیرت از آن داده ها نموده و آن را در هوشمندی مالی بصیر ارائه نموده اند.

سهولت استفاده از داشبوردهای مدیریتی برای مدیران و کارشناسان نهادهای پولی یکی از مولفه های کلیدی هوشمندی مالی بصیر در تحلیل سازمان خود و رقبا براساس داده های مالی است. از تحلیل های مبتنی بر مقایسات و جایگاه رقابتی گرفته تا تحلیل های مبتنی بر پیش بینی، پارتو، و سناریو، نهادهای پولی کشور می توانند بسادگی و با چند کلیک اقدام به استخراج بصیرت از داده های مالی خود و رقبای صنعت بنمایند.

استفاده از سایر راهکارهای هوشمندی رقابتی بصیر در کنار این راهکار می تواند روندها و رفتارهایی ارزشمند را که از داده های متنوع موجود در راهکارهای متنوع بصیر استخراج می شوند را در اختیار مدیران و کارشناسان ارشد نهادهای پولی کشور بمنظور اتخاذ تصمیمات رقابتی و استراتژیک قرار دهد.

راهکار هوشمندی مالی بصیر

ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های تامین سرمایه، و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت دریافت دموی حضوری از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن، با کارشناسان اندیش سیستم تماس حاصل فرمایند.

بیشتر

سایر راهکارهای هوش رقابتی بصیر

هوشمندی مدیریتی بصیر

هوشمندی رسانه ای بصیر

هوشمندی کلان بصیر