راهکار هوشمندی مالی بصیر | Basir Financial Intelligence

راهکار هوشمندی مالی بصیر | Basir Financial Intelligence

راهکار هوشمندی مالی بصیر (Basir Financial Intelligence) بعنوان یکی از 5 راهکار هوشمندی رقابتی، تمرکز بر تحلیل داده های صورت های مالی رسمی حسابرسی شده براساس استخراج بصیرت از آن داده ها دارد. صورت های مالی نهادهای پولی کشور در برگیرنده شاخص های ارزشمندی است که دانش و بصیرت در آنها نهفته است و دانشمندان داده در اندیش سیستم با تکیه بر توانایی خود اقدام به استخراج بصیرت از آن داده ها نموده و آن را در هوشمندی مالی بصیر ارائه نموده اند.

سهولت استفاده از داشبوردهای مدیریتی برای مدیران و کارشناسان نهادهای پولی یکی از مولفه های کلیدی هوشمندی مالی بصیر در تحلیل سازمان خود و رقبا براساس داده های مالی است. از تحلیل های مبتنی بر مقایسات و جایگاه رقابتی گرفته تا تحلیل های مبتنی بر پیش بینی، و پارتو، نهادهای پولی کشور می توانند بسادگی و با چند کلیک اقدام به استخراج بصیرت از داده های مالی خود و رقبای صنعت بنمایند.

استفاده از راهکار هوشمندی مالی بصیر با 460 داشبورد مدیریتی در قالب 82 شاخص مالی می تواند بصیرت استخراج شده را در قالب آن داشبوردها در اختیار مدیران و کارشناسان ارشد نهادهای پولی کشور بمنظور اتخاذ تصمیمات رقابتی و استراتژیک قرار دهد.

هوشمندی مالی بصیر

ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های تامین سرمایه، و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت دریافت دموی حضوری از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن، با کارشناسان اندیش سیستم تماس حاصل فرمایند.

بیشتر

سایر راهکارهای هوش رقابتی بصیر

هوشمندی ریسک بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل نسبت ها و شاخص های ریسک صنعت بانکداری کشور از منظرهای متنوع در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور بررسی ریسک سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی مدیریتی بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل نسبت های مالی، و نسبت های مدیریتی صنعت بانکداری کشور از منظری متفاوت در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور بررسی مدیریتی سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی رسانه ای بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل رسانه های مطرح خبری، شبکه های اجتماعی، و وبسایت نهادهای پولی در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور شناسایی جایگاه برند سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی کلان بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل محیط کلان اقتصادی کشور در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور شناسایی و تحلیل شاخص ها و نوسانات تاثیرگذار بر تصمیمات سازمان و رقبای صنعت