راهکار هوشمندی کلان بصیر | Basir Macro Intelligence

راهکار هوشمندی کلان بصیر | Basir Macro Intelligence

فعالیت نهادهای پولی در محیط رقابتی امروز تحت تاثیر تصمیمات کلان اقتصادی است که خود را در قالب شاخص های اقتصادی بعنوان دماسنج های اقتصاد نمایان می کنند. از اینرو، در اختیار داشتن بستری مناسب جهت تحلیل آن شاخص ها که همراه با سهولت در استفاده نیز باشد امری است که می تواند مدیران و کارشناسان نهادهای پولی کشور را در اتخاذ تصمیمات اثربخش و کارآمد بعنوان سازمان هایی که در آن محیط کلان و پرنوسان فعالیت می کنند یاری رساند.

راهکار هوشمندی کلان بصیر (Basir Macro Intelligence) بعنوان یکی از 4 راهکار هوشمندی رقابتی، تمرکز بر تحلیل داده های کلان از منابع بین المللی مانند IMF و WorldBank داشته و خروجی آنرا در قالب داشبوردهای مدیریتی کلان اقتصاد کشور، به مدیران و کارشناسان نهادهای پولی کشور ارائه می نماید.

بهره گیری از این راهکار ارزشمند در کنار سایر راهکارهای هوش رقابتی بصیر می تواند نهادهای پولی کشور را در اتخاذ تصمیمات رقابتی و استراتژیک یاری نماید.

راهکار هوشمندی کلان بصیر

ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های تامین سرمایه، و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت دریافت دموی حضوری از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن، با کارشناسان اندیش سیستم تماس حاصل فرمایند.

بیشتر

سایر راهکارهای هوش رقابتی بصیر

هوشمندی مدیریتی بصیر

هوشمندی مالی بصیر

هوشمندی رسانه ای بصیر