راهکار هوشمندی مدیریتی بصیر | Basir Managerial Intelligence

راهکار هوشمندی مدیریتی بصیر | Basir Managerial Intelligence

راهکار هوشمندی مدیریتی بصیر (Basir Managerial Intelligence) بعنوان یکی از 4 راهکار هوشمندی رقابتی، تمرکز بر تحلیل داده های مدیریتی دارد تا مدیران نهادهای پولی کشور را در محیط شدیدا رقابتی در قالبی آسان و با استفاده از داشبودهای مدیریتی، یاری رساند.

اندیش سیستم با بهره گیری از دانشمندان داده و متخصصین مالی خود در این راهکار اقدام به تحلیل نسبت هایی ارزشمند مانند نسبت های مالی، نسبت های مدیریتی، و همچنین نسبت های ریسک در صنعت بانکداری کشور نموده است تا با تکیه بر استخراج بصیرت و دانش از داده های خام، مدیران و کارشناسان نهادهای پولی کشور را در مدیریت هرچه اثربخش تر سازمان و بهبود جایگاه خود در صنعت، یاری رساند.

تحلیل مدیریتی نهادهای پولی در کنار هم در نگاهی واحد بنام صنعت و در همسویی با تکنیک هایی همچون مقایسات، پیش بینی، تحلیل سناریو و جایگاه رقابتی با استفاده از شاخص های مالی، مدیریتی، و ریسک نهادهای پولی کشور می تواند در قالبی اثربخش و کارآمد مدیران آن سازمان ها را در پایش آن شاخص ها و همچنین در اختیار داشتن نگرشی به آینده یاری رساند.

استفاده از سایر راهکارهای هوشمندی رقابتی بصیر در کنار این راهکار ارزشمند می تواند گستره وسیعتری از بینش و بصیرت نسبت به شاخص های مدیریتی سازمان به نهادهای پولی کشور ارائه نماید.

راهکار هوشمندی مدیریتی بصیر

ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های تامین سرمایه، و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت دریافت دموی حضوری از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن، با کارشناسان اندیش سیستم تماس حاصل فرمایند.

بیشتر

سایر راهکارهای هوش رقابتی بصیر

هوشمندی مالی بصیر

هوشمندی رسانه ای بصیر

هوشمندی کلان بصیر