راهکار هوشمندی مدیریتی بصیر | Basir Managerial Intelligence

راهکار هوشمندی مدیریتی بصیر | Basir Managerial Intelligence

راهکار هوشمندی مدیریتی بصیر (Basir Managerial Intelligence) بعنوان یکی از 5 راهکار هوشمندی رقابتی، تمرکز بر تحلیل داده های مدیریتی دارد تا مدیران نهادهای پولی کشور را در محیط شدیدا رقابتی در قالبی آسان و با استفاده از داشبودهای مدیریتی، یاری رساند.

اندیش سیستم با بهره گیری از دانشمندان داده و متخصصین مالی خود در این راهکار اقدام به تحلیل شاخص هایی ارزشمند مانند نسبت های عملکردی، نسبت های مالی، و نسبت های مدیریتی در صنعت بانکداری کشور نموده است تا با تکیه بر استخراج بصیرت و دانش از داده های مربوط به آن شاخص ها، مدیران و کارشناسان نهادهای پولی کشور را در مدیریت هرچه اثربخش تر سازمان و بهبود جایگاه خود در صنعت، یاری رساند.

تحلیل مدیریتی نهادهای پولی در کنار هم در نگاهی واحد بنام صنعت و در همسویی با تکنیک هایی همچون مقایسات، پیش بینی، و جایگاه رقابتی با استفاده از شاخص های مالی و مدیریتی نهادهای پولی کشور می تواند در قالبی اثربخش و کارآمد مدیران آن سازمان ها را در پایش آن شاخص ها و همچنین در اختیار داشتن نگرشی به آینده یاری رساند.

راهکار هوشمندی مدیریتی بصیر دارای 3 زیرراهکار در صنعت بانکداری کشور است:

1. نسبت های عملکردی

2. نسبت های مالی

3. نسبت های مدیریتی

استفاده از راهکار هوشمندی مدیریتی بصیر با 460 داشبورد مدیریتی در قالب 68 شاخص مدیریتی می تواند گستره وسیعتری از بینش و بصیرت نسبت به شاخص های مدیریتی سازمان به نهادهای پولی کشور ارائه نماید.

هوشمندی مدیریتی بصیر

ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های تامین سرمایه، و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت دریافت دموی حضوری از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن، با کارشناسان اندیش سیستم تماس حاصل فرمایند.

بیشتر

سایر راهکارهای هوش رقابتی بصیر

هوشمندی ریسک بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل نسبت ها و شاخص های ریسک صنعت بانکداری کشور از منظرهای متنوع در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور بررسی ریسک سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی مالی بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل صورت های مالی و شاخص های کلیدی مالی سازمان و نهادهای پولی کشور در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور بررسی مالی سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی رسانه ای بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل رسانه های مطرح خبری، شبکه های اجتماعی، و وبسایت نهادهای پولی در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور شناسایی جایگاه برند سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی کلان بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل محیط کلان اقتصادی کشور در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور شناسایی و تحلیل شاخص ها و نوسانات تاثیرگذار بر تصمیمات سازمان و رقبای صنعت