راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر | Basir Media Intelligence

راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر | Basir Media Intelligence

راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر (Basir Media Intelligence) بعنوان یکی از 4 راهکار هوشمندی رقابتی، تمرکز بر تحلیل داده های متنی در مورد برند نهادهای پولی در وب دارد. نهادهای پولی کشور با بهره گیری از این راهکار، می توانند عمیقا به تحلیل برند سازمان خود و همچنین رقبا در صنعت بپردازند.

با هدف اتخاذ تصمیمات رقابتی و استراتژیک، مدیران و کارشناسان ارشد نهادهای پولی میتوانند نسبت به تحلیل برند سازمان در متون موجود در شبکه های مطرح اجتماعی، و همچنین سایت های مطرح خبری پرداخته و گرایش پست ها و اخبار در آن رسانه ها را با سهولت در قالب داشبوردهای مدیریتی مورد تحلیل قرار داده و براساس استخراج بصیرت از آن داده ها نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نمایند. تصمیماتی که مبتنی بر حقایق و استخراج بصیرت از داده های خام است.

از سوی دیگر، مدیران و کارشناسان نهادهای پولی کشور می توانند با بهره گیری از هوشمندی رسانه ای بصیر نسبت به تحلیل وبسایت نهاد پولی خود و رقبا در صنعت پرداخته و همچنین روند جستجوی برند سازمان خود و رقبا در وب را در قالب داشبوردهای مدیریتی مورد بررسی قرار دهند.

استفاده از سایر راهکارهای هوش رقابتی بصیر در کنار این راهکار می تواند براساس توانایی یافتن روندهایی که در داده های متنی و غیرمتنی وجود دارد، آینده ای روشن را جهت اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در اختیار نهادهای پولی کشور قرار دهد.

 

راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر

ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های تامین سرمایه، و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت دریافت دموی حضوری از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن، با کارشناسان اندیش سیستم تماس حاصل فرمایند.

بیشتر

سایر راهکارهای هوش رقابتی بصیر

هوشمندی مدیریتی بصیر

هوشمندی مالی بصیر

هوشمندی کلان بصیر