راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر | Basir Media Intelligence

راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر | Basir Media Intelligence

راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر (Basir Media Intelligence) بعنوان یکی از 5 راهکار هوشمندی رقابتی، تمرکز بر تحلیل داده های متنی و غیرمتنی در مورد برند نهادهای پولی در وب دارد. نهادهای پولی کشور با بهره گیری از این راهکار، می توانند عمیقا به تحلیل برند سازمان خود و همچنین رقبا در صنعت بپردازند.

در ارتباط با تحلیل داده های متنی و با هدف اتخاذ تصمیمات رقابتی و استراتژیک، مدیران و کارشناسان ارشد نهادهای پولی میتوانند نسبت به تحلیل برند سازمان در متون موجود در شبکه های مطرح اجتماعی، و همچنین سایت های مطرح خبری پرداخته و گرایش پست ها و اخبار در آن رسانه ها را با سهولت در قالب داشبوردهای مدیریتی مورد تحلیل قرار داده و براساس استخراج بصیرت از آن داده ها نسبت به اتخاذ تصمیم اقدام نمایند. تصمیماتی که مبتنی بر حقایق و استخراج بصیرت از داده های خام است.

از سوی دیگر در ارتباط با تحلیل داده های غیرمتنی، مدیران و کارشناسان نهادهای پولی کشور می توانند با بهره گیری از هوشمندی رسانه ای بصیر نسبت به تحلیل وبسایت نهاد پولی خود و رقبا در صنعت پرداخته و همچنین روند جستجوی برند سازمان خود و رقبا در وب را در قالب داشبوردهای مدیریتی مورد بررسی قرار دهند.

راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر دارای 4 زیرراهکار زیر در صنعت بانکداری کشور است:

1. تحلیل وبسایت

2. تحلیل اخبار

3. تحلیل روند جستجو

4. تحلیل شبکه های اجتماعی

استفاده از راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر با 360 داشبورد مدیریتی در قالب 34 شاخص رسانه ای، در کنار سایر راهکارهای هوشمندی رقابتی بصیر می تواند براساس توانایی یافتن روندهایی که در داده های متنی و غیرمتنی وجود دارد، آینده ای روشن را جهت اتخاذ تصمیمات هوشمندانه در اختیار نهادهای پولی کشور قرار دهد.

 

هوشمندی رسانه ای بصیر

ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های تامین سرمایه، و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت دریافت دموی حضوری از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن، با کارشناسان اندیش سیستم تماس حاصل فرمایند.

بیشتر

سایر راهکارهای هوش رقابتی بصیر

هوشمندی ریسک بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل نسبت ها و شاخص های ریسک صنعت بانکداری کشور از منظرهای متنوع در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور بررسی ریسک سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی مدیریتی بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل نسبت های مالی، و نسبت های مدیریتی صنعت بانکداری کشور از منظری متفاوت در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور بررسی مدیریتی سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی مالی بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل صورت های مالی و شاخص های کلیدی مالی سازمان و نهادهای پولی کشور در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور بررسی مالی سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی کلان بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل محیط کلان اقتصادی کشور در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور شناسایی و تحلیل شاخص ها و نوسانات تاثیرگذار بر تصمیمات سازمان و رقبای صنعت