راهکار هوشمندی ریسک بصیر | Basir Risk Intelligence

راهکار هوشمندی ریسک بصیر | Basir Risk Intelligence

راهکار هوشمندی ریسک بصیر (Basir Risk Intelligence) بعنوان یکی از 5 راهکار هوشمندی رقابتی، تمرکز بر تحلیل داده های ریسک دارد تا مدیران نهادهای پولی کشور را در مواجه با عدم اطمینان ها در قالبی آسان و با استفاده از داشبودهای مدیریتی، یاری رساند.

اندیش سیستم با نگاهی نو و متفاوت و البته در همسویی با استاندارهای جهانی در ارتباط با ریسک و شاخص های آن، از الگوهایی همچون سازمان Standard & Poors جهت فرموله کردن شاخص های ریسک بهره جسته است. از این حیث، اندیش سیستم با بهره گیری از دانشمندان داده و متخصصین مالی خود در این راهکار اقدام به تحلیل نسبت های ریسک در صنعت بانکداری کشور نموده است تا با تکیه بر استخراج بصیرت و دانش از داده های خام، مدیران و کارشناسان نهادهای پولی کشور را در مدیریت هرچه اثربخش تر سازمان و بهبود جایگاه خود در صنعت، یاری رساند.

از نگاه بصیر، تحلیل ریسک نهادهای پولی در کنار هم با هدف ایجاد یک رفتار واحد در سازمان در هنگام بررسی عدم اطمینان های آینده یک اصل است. استفاده از تکنیک هایی همچون مقایسات، پیش بینی، و جایگاه رقابتی که بر روی داده های ریسک انجام شده است و خود را بصورت داشبوردهای مدیریتی بنمایش گذاشته است، می تواند در قالبی اثربخش و کارآمد مدیران سازمان های پولی را در پایش آن شاخص ها و همچنین در اختیار داشتن نگرشی به آینده یاری رساند.

راهکار هوشمندی ریسک بصیر دارای 4 زیرراهکار در صنعت بانکداری کشور است:

1. ریسک اقتصادی

2. سرمایه و درآمد

3. تأمین مالی و نقدینگی

4. جایگاه ریسک

بهره جستن از راهکار ریسک بصیر با 390 داشبورد مدیریتی در قالب 63 شاخص ریسک، در کنار سایر راهکارهای هوشمندی رقابتی آن، می تواند گستره وسیعتری از بینش و بصیرت نسبت به شاخص های ریسک سازمان به نهادهای پولی کشور ارائه نماید.

هوشمندی ریسک بصیر

ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر

مدیران و کارشناسان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، شرکت های تامین سرمایه، و شرکت های سرمایه گذاری می توانند جهت دریافت دموی حضوری از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن، با کارشناسان اندیش سیستم تماس حاصل فرمایند.

بیشتر

سایر راهکارهای هوش رقابتی بصیر

هوشمندی مدیریتی بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل نسبت های مالی، و نسبت های مدیریتی صنعت بانکداری کشور از منظری متفاوت در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور بررسی مدیریتی سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی مالی بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل صورت های مالی و شاخص های کلیدی مالی سازمان و نهادهای پولی کشور در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور بررسی مالی سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی رسانه ای بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل رسانه های مطرح خبری، شبکه های اجتماعی، و وبسایت نهادهای پولی در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور شناسایی جایگاه برند سازمان و رقبای صنعت

هوشمندی کلان بصیر

راهکاری اثربخش جهت تحلیل محیط کلان اقتصادی کشور در قالب داشبوردهای مدیریتی بمنظور شناسایی و تحلیل شاخص ها و نوسانات تاثیرگذار بر تصمیمات سازمان و رقبای صنعت