سوالات متداول سامانه هوش رقابتی بصیر

هوش رقابتی (Competitive Intelligence) عبارت است از فرایند پایش محیط رقابتی (صنایع و بازارها) و فعالان آن با هدف خلق هوشمندی قابل اجرا (Actionable Intelligence ) در سازمان که منجر به ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در صنعت گردد. امروز هوش رقابتی بعنوان یک نظم استقرار یافته در وجه قالب سازمان های بزرگ در تمامی کشورهای توسعه یافته (آمریکا، اروپای غربی، و آسیای جنوب شرقی)، مورد استفاده قرار می­گیرد. سامانه هوش رقابتی بصیر با تمرکز در صنعت بانکداری از طریق بررسی همه جانبه و نیاز سنجی دقیق مدیران و کارشناسان فعال در این صنعت با رویکرد هوشمندی رقابتی در دوران تحریم طراحی گردیده است.

از ویژگی های سامانه هوش رقابتی بصیر می توان در بکارگیری طیف کلیدی از ابزارهای هوش تجاری (Business Intelligence) نام برد : * داشبوردهایی مبتنی بر داده کاوی از طریق بررسی داده های آماری تاریخی و موجود در صنعت بانکداری برای وضعیت موجود وهمچنین پیش بینی روند آینده * داشبوردهایی مبتنی بر متن کاوی از طریق تحلیل اخبار تاریخی و همچنین پیش بینی روند اخبار آینده در صنعت بانکداری & داشبوردهایی مبتنی بر بررسی نظرات مشتریان از طریق تحلیل تاریخی رفتار مشتریان بهمراه پیش بینی تحلیل رفتار * داشبوردهایی مبتنی بر ارتباطات چند بعدی میان شاخص های صنعت بانکداری * ارائه تحلیل هایی دقیق در قالب داشبوردهایی چابک، تعاملی و منطبق بر واقعیات موجود در صنعت بانکداری * داشبوردهایی مبتنی بر تحلیل برترین های صنعت بانکداری با قابلیت تحلیل شاخص های متنوع در آن صنعت * داشبوردهایی مبتنی بر پیش بینی روند شاخص های صنعت بانکداری بهمراه تحلیل آن پیش بینی ها * داشبوردهایی مقایسه ای و تحلیل جایگاه نهادهای پولی براساس سهم درصدی، شاخص برترین و میانگین صنعت * رتبه بندی بانک ها و نهادهای پولی صنعت بانکداری براساس متدلوژی رتبه بندی اعتباری S&P Credit Rating * داشبوردهایی تحلیلی جهت بررسی جایگاه هر نهاد پولی در صنعت که براساس متدلوژی رتبه بندی اعتباری S&P انجام شده است.

- از جمله افراد حقوقی که سامانه هوش رقابتی می تواند راه گشای آنان باشد می توان به سازمان های ذیل اشاره نمود: * بانک های دولتی و غیردولتی * موسسات اعتباری - کاربرد سامانه هوش رقابتی بصیر در هر یک از سطوح مدیریتی سازمان عبارت است از: * مدیران و کارشناسان سطح ارشد سازمان: تدوین مسیر حرکت پیش روی سازمان از طریق تحلیل استراتژیک یا بلندمدت شاخص­ های صنعت بانکداری برای حال و روند آینده صنعت * مدیران و کارشناسان سطح میانی سازمان: نظارت، تحلیل و پیش بینی شاخص های کوتاه مدت صنعت بانکداری­ برای حال و روند آینده آن صنعت * مدیران و کارشناسان سطح عملیاتی سازمان: نظارت، تحلیل، و پیش بینی شاخص های صنعت بانکداری در همسویی با داده های عملیاتی سازمان

لطفا جهت دریافت Demo و Trial از سامانه هوش رقابتی بصیر، با اندیش سیستم بعنوان متولی آن سامانه تماس تلفنی برقرار نمایید: 88980035-021 و 88954200-021

لطفا جهت آگاهی از قیمت های سامانه هوش رقابتی بصیر، با اندیش سیستم بعنوان متولی آن سامانه تماس تلفنی برقرار نمایید: 88980035-021 و 88954200-021