سامانه هوش رقابتی بصیر چیست؟

سامانه هوش رقابتی بصیر چیست؟

هوش رقابتی (Competitive Intelligence) عبارت است از فرایند پایش صنعت و رقبا با هدف خلق مزیت رقابتی برای سازمان. امروز هوش رقابتی بعنوان یک نظم استقرار یافته در وجه قالب سازمان های بزرگ در کشورهای توسعه یافته (آمریکا، اروپای غربی، و آسیای جنوب شرقی)، مورد استفاده قرار می­ گیرد.

هوش رقابتی بصیر در قالب 6 راهکار هوشمندانه خود که در ذیل اشاره شده اند، به مدیران و کارشناسان سازمان های فعال در صنعت بانکداری کشور در حوزه تحلیل صنعت و کسب مزیت رقابتی یاری می رساند. تحلیل جایگاه رقابتی و جایگاه استراتژیک سازمان های فعال در صنعت بانکداری کشور مبتنی بر داده های عددی و متنی از جمله ارائه های آن سامانه به نهادهای پولی کشورمان است.

اندیش سیستم بعنوان مجموعه ای پیشرو در حوزه هوشمندی سازمان براساس استانداردهای جهانی و با بهره جستن از دانشمندان داده خود بر این اعتقاد است که سامانه هوش رقابتی بصیر جهشی قابل توجه در صنعت بانکداری کشور عزیزمان ایجاد نموده و آن صنعت را در عبور هرچه کارآمدتر از بحران های اقتصادی یاری می رساند.

کاتالوگ تصویری سامانه هوش رقابتی بصیر

در ویدئوی زیر در قالبی تصویری با سامانه هوش رقابتی بصیر آشنا میشویم. سامانه ای هوشمند جهت تحلیل فعالان صنعت و پایش محیط رقابتی از منظرهای متنوع جهت اتخاذ تصمیمات هوشمند

راهکارهای سامانه هوش رقابتی بصیر | Basir CI Solutions

راهکار هوشمندی کلان بصیر

راهکار هوشمندی رسانه ای بصیر

راهکار هوشمندی بازار بصیر

راهکار هوشمندی مالی بصیر

راهکار هوشمندی مدیریتی بصیر

راهکار جامع هوشمندی رقابتی بصیر